Κλείστε Ραντεβού

Πολιτική Απορρήτου

H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Αλέξανδρος Γουγάς Εφαρμογές Ακουστικών Βαρηκοΐας», εδρεύουσα στην Κόρινθο (οδός Κολιάτσου 39), με ΑΦΜ 104187954 Δ.Ο.Υ Κορίνθου (Αρ. ΓΕΜΗ: 149827137000), email: acousticagougas@gmail.com, τηλ. επικοινωνίας 2741020008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενημερώνει με την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την παρούσα δήλωση (υποκείμενο των δεδομένων), για τα εξής:

Α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η άνω ατομική επιχείρηση είναι τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ/ΤΚ/

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για την πραγματοποίηση ή καταχώρηση ακοογράμματος, για την έκδοση φορολογικών παραστατικών, για την επικοινωνία με τον πελάτη και την παράδοση των αποτελεσμάτων του ακοογράμματος σ’ αυτόν και για κάθε άλλο σκοπό που η επίτευξή του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της άνω ατομικής επιχείρησης (υπευθύνου επεξεργασίας) και του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων), ή/και για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (παραπάνω ατομική επιχείρηση), ή/και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου της επεξεργασίας (άνω ατομική επιχείρηση) ή του υποκειμένου των δεδομένων (πελάτη) στον τομέα του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, ή/και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή/και επίλυση διαφορών που τυχόν απορρέουν από την σύμβαση αυτή. Αντίστοιχα, αποδέκτες του συνόλου ή μέρους των άνω προσωπικών δεδομένων, είναι όσοι εμπλέκονται με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως φορείς στους οποίους η επιχείρηση αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία), υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου, δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόμου.

Με την παραγγελία προϊόντος από την επιχείρηση  , ο πελάτης συναινεί στην χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, διεύθυνση, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, e-mail) για σκοπούς ενημέρωσής του και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της άνω επιχείρησης μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού (e-mail) ή φυσικού (αλληλογραφία) ταχυδρομείου.

Γενικώς, τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς, διάρκεια εγγύησης προϊόντος, κ.λ.π.), τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Β. Ο πελάτης, αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα, έχει καταρχήν το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα συγκατάθεσή του, ανά πάσα στιγμή, στο σύνολό της ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης δεν συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη που πρέπει να τηρηθούν υποχρεωτικά σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική ή άλλη νομοθεσία και για όσο χρόνο προβλέπεται από αυτήν. Επίσης, ο πελάτης, έχει όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 2016/679 και στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, και συγκεκριμένα:

 

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας (άρθρα 12-14 Κανονισμού 2016/679): Είναι το δικαίωμα να γνωρίζει ποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα του, ποία είναι αυτά και για ποίον λόγο γίνεται η επεξεργασία.
  • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 Κανονισμού 2016/679): Είναι το δικαίωμα να ζητήσει δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.
  • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Κανονισμού 2016/679): Είναι το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων σ’ αυτά.
  • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 Κανονισμού 2016/679): Είναι το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή προσωπικών του δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 Κανονισμού 2016/679): Είναι το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 Κανονισμού 2016/679): Είναι το δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 Κανονισμού 2016/679): Είναι το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.
  • Γενικώς, δικαίωμα στη μη αυτοματοποιήμένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 Κανονισμού 2016/679): Είναι το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που το αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή το επηρεάζει σημαντικά.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, στέλνει το αίτημά του στο email: acousticagougas@gmail.com ή εγγράφως στην διεύθυνση Κολιάτσου 39 – ΤΚ 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ με παραλήπτη την άνω ατομική επιχείρηση. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Αλέξανδρος Γουγάς Εφαρμογές Ακουστικών Βαρηκοΐας» θα λάβει κάθε δυνατόν μέτρο για να ικανοποιήσει το αίτημα του πελάτη εντός 30 ημερών από την λήψη του, ενημερώνοντας τον πελάτη για την ικανοποίησή του ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση του. Επίσης, ο πελάτης έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να υποβάλλει καταγγελία για τυχόν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, www.dpa.gr).

 

Δήλωση ενημέρωσης & συγκατάθεσης

Κατεβάστε τη δήλωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης για τη συλλογή – επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.